Dr. Selvi yaklaşık 60 proje ile ilgili yaptığı etki analizi araştırmalarından elde edilen deneyimlerinden hareketle yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur.  Bu deneyimeler dayalı olarak etki değerlendirmesi için mevcut yaklaşımlar ve uygulamaların eksiklikleri ve zayıflıklarını ortadan kaldıracak gerçekçi bir etki analizi ve değerlendirmesi yaklaşımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda biri tamamlanmış diğeri devam eden kapsamlı iki Ar-Gr projesi yapılmıştır. Projenin ilk aşamasını oluşturan etki analiz ve etki değerlendirmede işe koşulacak “Etki Değerlendirme Süreç ve Model Geliştirme” aşaması tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise birinci aşamada tasarlanan etki değerlendirme modelin bilgisayar yazılımının yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu projeler tamamlandığında projelerin etki analizi ve etki değerlendirmesi ile ilgili yenilikçi bir bakış açsıyla geliştirilmiş olan model ve yazılım aracılığıyla bilimsel yöntemlerle ile etki değerlendirmesi yapılacaktır. Aşağıda kısaca açılanmış olan etki analizi ve Etki değerlendirme projeleri Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık Ltd. Şti tarafından yürütülmektedir.

Şekil 1. Etki analizi ve değerlendirmesi ile ilgili olarak yürütülen Ar-Ge projeleri

Proje 1: Proje Sosyal Etki Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Tasarımı- SEDeM

“Proje Sosyal Etki Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Tasarımı” başlıklı proje Ankara Üniversitesi Teknokent Kulukça Ar-Ge Projesi olarak 2 Haziran 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık Ltd. Şti yürütülmüştür.

Etki değerlendirme yaklaşımları ve sosyal etki değerlendirme kavramının kapsamının analiz edilerek projeler için “Sosyal Etki Değerlendirme Modeli Tasarlanmıştır.” Oluşturulan Sosyal Etki Değerlendirme Modelinde, gerçekleştirilen tüm projelerin oluşturacağı sosyal etkisinin araştırılması ve değerlendirilmesinde işe koşulacak süreçlere odaklanılmıştır.

Bu model ile projelerin planlanması, uygulanması ve tamamlanması ile ilgili üç aşamada sosyal etkinin belirlenmesini sağlayacak teknik ve bilimsel araştırma süreçlerin tasarım gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen Sosyal Etki Değerlendirme Modelinde; proje planlama aşamasında öngörülen sosyal etkinin tanımlanması ve projenin yaratacağı sosyal etkinin önceden öngörülmesi, projenin uygulanması sırasında planlanan sosyal etkiye ulaşma düzeyi ve proje tamamlandıktan sonra projenin oluşturduğu sosyal etkinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi için gerekli olan tüm süreçler ayrıntılı biçimde ortaya konulmuştur. Oluşturulacak bu model sahada pilot çalışma ile geliştirilerek uygulanabilir bir model olması sağlanmıştır.

Proje 2: Sosyal Etki Değerlendirme Modeli Yazılımının Geliştirilmesi-(SEDeMY)

“Sosyal Etki Değerlendirme Modelinin Yazılımının” geliştirilmesi başlıklı proje Ankara Üniversitesi Teknokent Kulukça Ar-Ge Projesi olarak 15 Mayıs 2023 tarihinde başlamış olup proje Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık Ltd. Şti yürütülmektedir.

Proje 1 sonunda ortaya çıkan modelin bir yazılıma dönüştürülmesine ilişkin bir prototip çalışması yapılmış ve geliştirilen modelin yazılımın yapılacağına karar verilmiş ve bu modelin devamı olan Faz 2 çalışması kapsamında Mayıs 2023’de “Sosyal Etki Değerlendirme Modelinin Yazılımının” (SEDeMY) geliştirilmesi amaçlayan yeni bir proje başlatılmıştır. SEDeMY ile projelerin ve uygulanan politikalar ve programların yaratacağı öngörülen ve yarattığı sosyal etkinin belirlenmesi ile ilgili tüm süreç, veri toplama araçları tasarımı yapılacaktır. Bu projede, projelerin sosyal etkisinin belirlenmesinde teknik ve bilimsel süreçlerden yararlanılarak teknoloji destekli bir yapı ortaya konulacaktır. Bu yazılım ile; projenin zaman yönetimi, bütçe ve proje yönetimi, uygulama ve raporlama, projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan süreçlerle ilgili verilerin kayıtları tutulacaktır. Bu bağlamda projenin sosyal etkinin analizi ve değerlendirilmesi için sosyal etkinin planlanması, değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanmasına katkı sağlanacaktır.