Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerileri “Öğretmen Destekli Kendi kendine Öğrenme Becerilerinin” kapsamında yer alan becerilerden oluşturmaktadır. KKÖHBÖ 2016 yılında Gündüz ve Selvi tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme aşamaları ve genel özelliği hakkında daha fazla bilgi için ölçeğin yayımlandığı makale ve kitaba bakınız. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

Ölçek Makalesi

 Gündüz, G. F. & K. Selvi (2016). Developing a “self-directed learning implementation skills scale for primary school students: Validity and reliability analysis, AGATHOS, Volume 7, Issue 1, 103-124.

Kitap

Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme (Self-Directed Learning), (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara.

Bu ölçek, kendi kendine öğrenme için gerekli olan “Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerilerinin ne kadarına sahip olunduğunun belirlenmesi amacıyla ilkokul öğrencilerine uygulanmaktadır. Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerileri toplam 45 maddeden oluşan beş faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin faktörleri aşağıda görüldüğü gibidir.

  • Araştırma Becerileri
  •  Düşünme Becerileri
  •  Strateji Kullanma Becerileri
  •  Değerlendirme Becerileri Boyutu
  •  Akranla İşbirlikli Öğrenme

Şekil . Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerileri Ölçeğinin boyutları

Bu ölçek uygulanarak ilkokul öğrencilerinin “Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerilerine” ne düzeyde sahip oldukları belirlenir. Her bir öğrencinin ölçekten elde ettiği puanlar analiz edilerek öğrencinin öğrenme becerileri geliştirilir. Bunun için aşağıdaki süreç uygulanır;

  • Ölçekten edilen toplam puanı hesaplanır
  • Alt ölçek puanları hesaplanır
  • Toplam puan ve alt ölçek puanları incelenerek öğrencinin hangi becerilerinde sorun olduğu belirlenir
  • Her bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu beceriler kazandırılması için eğitim programı/danışma programı hazırlanır
  • Hazırlanan programla öğrencilere gerekli olan beceriler kazandırılır.