Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerileri Ölçeği (KKÖHBÖ) Öğretmen Destekli Kendi kendine Öğrenme Becerilerinin kapsamında yer alan becerilerden oluşturmaktadır. KKÖHBÖ 2016 yılında Gündüz ve Selvi tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme aşamaları ve genel özelliği hakkında daha fazla bilgi için ölçeğin yayımlandığı makale ve kitaba bakınız. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

Ölçek Makalesi Gündüz, G.F. ve Selvi, K. (2016a). Developing A “Self-Directed Learning Preparation Skills Scale For Primary School Students”: Validity and Reliability Analyses, Universal Journal of Educational Research, 4 (10), 2317-2334.  

Kitap

Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme (Self-Directed Learning), (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara.

Bu ölçek, kendi kendine öğrenme için gerekli olan “Kendi Kendine Öğrenme Hazırlık Becerilerinin” ne kadarına sahip olunduğunun belirlenmesi amacıyla ilkokul öğrencilerine uygulanmaktadır. Kendi Kendine Öğrenme Hazırlık Toplam 38 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin faktörleri aşağıda görüldüğü gibidir.

  • Öğrenmeyi Sürdürme Becerileri
  • Öğrenmeyi Planlama Becerileri
  • Öğrenmeye Yönelik Farkındalık Becerileri
  • Öğrenme Ortamı ve Kaynak Yönetimi Becerileri

 Kendi Kendine Öğrenme Hazırlık Becerileri Ölçeğinin faktörleri aşağıdaki Şekilde görülmektedir.

Şekil. Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerileri Ölçeğinin boyutları

Bu ölçek uygulanarak ilkokul öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerilerine ne düzeyde sahip oldukları belirlenir. Her bir öğrencinin ölçekten ede ettiği puanlar analiz edilerek öğrencinin öğrenme becerileri geliştirilir. Bunun için aşağıdaki süreç uygulanır;

  • Ölçekten edilen toplam puanı hesaplanır
  • Alt ölçek puanları hesaplanır
  • Toplam puan ve alt ölçek puanları incelenerek öğrencinin hangi becerilerinde sorun olduğu belirlenir
  • Her bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu beceriler kazandırılması için eğitim programı/danışma programı hazırlanır
  • Hazırlanan programla öğrencilere gerekli olan beceriler kazandırılır.