Daha önceki Blog yazısında açıklandığı gibi KKÖHBÖ (Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerileri Ölçeği) ve KKÖYBÖ (Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerileri Ölçeği) uygulanır ve öğrencilere gerekli eğitimler verilirse öğrencilere KKÖ becerileri geliştirilmiş olur. Öğrencilerin KKÖ beceri düzeyinin belirlenmesi ve sınıflarda, okullarda ya da okul dışında KKÖ becerilerinin öğretmen ve öğrencilere öğretilmesi için farklı yaklaşımlar uygulanabilir. Bu yaklaşımlar aşağıdaki Şekil’de görülmektedir.

Şekil: KKÖ Becerileri Ölçeklerinin öğrencilere uygulanması ve SDL Becerilerin kazandırmasına yönelik yaklaşımlar

Birinci yaklaşımda; ölçeğin öğrencilere uygulaması, elde edilen ölçek puanlarının hesaplanması ve öğretmenler için ders planlarının hazırlanması görevlerinin ölçeği geliştiren araştırmacılar tarafından yapılması esastır. Her iki ölçeğin de ancak bu konuda uzman olan araştırmacılar tarafından uygulanıp değerlendirilmesi gerekir. Uzmanlar bu ölçeği uygulayıp değerlendirdikten sonra eğer ölçeklerle ilgili öğrenci becerilerinde eksiklikler ortaya çıkarsa o zaman öğrencilerin bu eksikliklerini giderecek olan eğitim programlarını tasarlayarak uygulamaktan sorumlu olacaklardır.  Birinci yaklaşımda tüm sorumluluk uzmanlarda olacak ve öğretmenler sadece uzmanlar tarafından hazırlanan planları uygulayacaktır. Öğrenme ortamına, çevre koşullarına, kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre uzmanlar tarafında hazırlanan planlar üzerinde öğretmenler ufak güncellemeler yapabilir. Birinci yaklaşımda uzmanlar tüm süreç boyunca öğretmenlere danışmanlık yaparak öğretmen ve öğrencilerin KKÖ Becerileri performanslarının geliştirilmesinden sorumlu olurlar. Bu yaklaşımda tüm dersin planlaması uzmanlara ait olup öğretmenler sadece hazır planların uygulayıcılarıdır.

İkinci yaklaşımda ise KKÖ Becerileri Ölçeklerinin öğrencilere uygulaması, elde edilen ölçek puanlarının hesaplanması ve ders planlarının hazırlanması görevleri öğretmenlerin sorumluğundadır. Ancak KKÖ Ölçekleri ve KKÖB kazandırılması ile ilgili çalışmaların öğretmenler tarafından yapılabilmesi öğretmenlere yetkinlik kazandırılması gerekmektedir. Öğretmenleri KKÖ Becerileri ile ilgili bu görevleri yapabilmeleri için öncelikle uzmanlardan eğitim almaları gerekmektedir. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, öğrencilerinin KKÖ becerilerini geliştirmek için yapmaları gereken tüm görevleri gerçekleştirirken belli bir süre uzmanlarla birlikte uygulamalı çalışmalar yaparlar. Uzmanlarla birlikte çalışama sürecinde öğretmenler KKÖ Becerilerinin öğretimi ve beceri düzeylerinin saptanması konularında deneyim kazanırlar. Eğitim sürecinin sonunda öğretmenler KKÖ ile ilgili görevleri kendileri yapabilecek yeterliğe ulaşırlar. 

Üçüncü yaklaşımın önceden belirlenmiş ya da öngörülmüş kesin bir formatı yoktur. Kurumlar ile yapılacak görüşmeler ve ortaya konulan ihtiyaca bağlı olarak ile 1. ve 2. yaklaşım farklı biçimlerde uygulanabilir.